@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?
วันนี้ เวลา 11.00 น.ที่บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายวีระยุทธ สุวรรณศรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ไปดูเป้าหมายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่ดิน กว่า 6 ไร่ โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและหัวไวใจสู้ในการที่จะนำที่ดินของตนเองมาเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนหรือหมู่บ้านอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ นายนุษชา เสวะรัตน์ เจ้าของที่ดิน ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะพาเยี่ยมชมพื้นที่ มีลักษณะเป็นเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลต่างๆ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ โดยมีรายได้จากการขายไข่เป็ดไข่ไก่ ขั้นต่ำวันละ 360 บาท สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ “โคกหนองนาโมเดล”
?️// พช.นิคมคำสร้อย ? รายงาน//pmcn.

(Visited 46 times, 1 visits today)