– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ ผลผลิตสู่การขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” ส [...]

อ่านต่อ

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” น [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?

@ พช.นิคมคำสร้อย อบรมครัวเรือนต้นแบบ โครงการจัดทำแผนพัฒ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน [...]

อ่านต่อ