@พช.นิคมคำสร้อย ประชุมคัดเลือกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

@ สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 27 ม.ค. 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง พัฒนากรประจำตำบลหนองแวง ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่ 2. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 3. กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก 4. กลุ่มแจ่วบอง 5. กลุ่มจักสาน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านเตาถ่าน ม.7 ต.หนองแวง

(Visited 139 times, 1 visits today)