“ผู้ตรวจ พช. เขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

@พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล – แปลงเกษตรผสมผสาน – การอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ + สมุนไพร- เกษตรประณีต การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ พื้นที่นายโฮม อุคำ บ้านบะ หมู่ 5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย  ในการนี้ นายนายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

(Visited 152 times, 1 visits today)