@สพอ.นิคมคำสร้อย “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

@สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 มกราคม 2563 นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ ในการนี้ นางเกศลา  ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการออมแห่งชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านป่าเตย ม.3 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

(Visited 62 times, 1 visits today)