@ พช.นิคมคำสร้อย งานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร “OTOP ของดีอำเภอนิคมคำสร้อย 8 วัน เงินสะพัดกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นบาท

@ พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ กลุ่ม ระหว่างวันที่ ๗ -๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ยอดการจำหน่ายวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ มียอดการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๑,๓๙๐ บาท กลุ่มที่มียอดขายสูงสุดประจำวัน ๓ กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มปลาส้มอาหารพื้นบ้านเรืองเจริญ ยอดจำหน่าย จำนวน ๒๑,๙๐๐ บาท
2. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง ยอดจำหน่ายจำนวน ๒๐,๕๖๐ บาท
3. กลุ่มสมุนไพร มียอดจำหน่าย จำนวน ๑๙,๗๐๐ บาท

(Visited 112 times, 1 visits today)