@ “OTOP ของดีอำเภอนิคมคำสร้อย ๖ วัน เงินสะพัดกว่าหนึ่งแสนบาท”

@ พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 จำนวน 23 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 7 -15 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ยอดการจำหน่ายวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม 2563 มียอดการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๑,๓๙๐ บาท กลุ่มที่มียอดขายสูงสุดประจำวัน 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มปลาส้มอาหารพื้นบ้านเรืองเจริญ ยอดจำหน่าย จำนวน ๒๐,๙๐๐ บาท
2. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง ยอดจำหน่ายจำนวน ๑๘,๐๑๒ บาท
3. กลุ่มสมุนไพร มียอดจำหน่าย จำนวน ๑๗,๗๐๐ บาท

(Visited 135 times, 1 visits today)