@สพอ.นิคมคำสร้อย เสริมพลังการดำเนินงาน พชอ./พชต. สู่ ตำบลเข้มแข็งฯ

@สพอ.นิคมคำสร้อย วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เสริมพลังการดำเนินงาน พชอ./พชต. นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ให้การต้อนรับการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (คนดี สุขภาพดี การศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี (พอดี พอเพียง) ในการนี้ได้
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้นำเสนอแผนการบูรณาการทำงานสู่ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

(Visited 95 times, 1 visits today)