(สพอ.นิคมคำสร้อย) นายอำเภอฯ นำทีมงาน พช.นิคมฯ บุกพื้นที่ดอนตาล

? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ?

สพอ.นิคมคำสร้อย

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ได้รับการประสานงานจากท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อย นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสาธิตการเพาะเห็ดฟางให้กับทางวัดเวินไชยมงคล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากท่านนายอำเภอฯ ได้รับการประสานงานจากทางวัดเวินไชยมงคล สนใจที่จะทำแปลงสาธิตการเพาะเห็ดฟาง ในพื้นที่บริเวณวัดฯ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลทำให้คนในชุมชนใกล้เคียง ได้กระตุ้นความคิด ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมอาชีพฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องจากผลการดำเนินงานฯ จากการเข้าไปสนับสนุนของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย โดยเฉพาะการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร” ดังกล่าว ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรม สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งและชุมชนสนใจที่จะต่อยอดในโครงการดังกล่าวฯ เป็นอย่างดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย โดยการนำของนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และวิทยากรเพาะเห็ดฟาง บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมฯ จำนวน ๒ ท่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสาธิตการเพาะเห็ดฟางให้กับทางวัดเวินไชยมงคล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานครั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวฯ ทั้งหมด เพื่อเป็นการทำบุญฯ ให้แก่ทางวัดเวินไชยมงคล และไปด้วยความเป็น “จิตอาสาจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
>> Website : http://district.cdd.go.th/nikhomkhamsoi/
>> Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672817224
>> YouTube : https://www.youtube.com/user/nayyaiwaiwai/videos…
#Change for Good​ ?
? สำนักข่าว พช.นิคมคำสร้อย รายงาน
(Visited 130 times, 1 visits today)