(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานฯ โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อทบทวนการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและสร้างความเข้าใจในการทำงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงวางแผนในการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการฯ

ในการนี้นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้พบปะ พูดคุย ในโครงการดังกล่าวฯ ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอนิคมคำสร้อย  จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ กองทุน (ทั้ง ๗ ตำบล)

ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 69 times, 1 visits today)