(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

         กรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๘ เขตตรวจราชการ ๆ ละ ๓ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๕๔ รางวัล ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท ประจำปี ๒๕๖๒
        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร, นครพนม และมุกดาหาร)
         รางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประเภทที่ ๓ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ “กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกนกเขียน หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”

 

(Visited 291 times, 1 visits today)