(สพอ.นิคมคำสร้อย) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
        สพอ.นิคมคำสร้อย นำโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
       โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าวฯ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการฯ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน มีโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง จากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ โครงการ
       ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมฬี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 28 times, 1 visits today)