(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมทักษะ “การผูกผ้า/การประดับผ้า” เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน และเพื่อเชื่อมโยงสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๑ บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ อบรมทักษะ “การผูกผ้า/การประดับผ้า” เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน ในการจ้างบุคคลากรภายนอกมาจัดเตรียมในเรื่องดังกล่าวฯ และเพื่อเชื่อมโยงสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมและชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ในการการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๑ บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 785 times, 1 visits today)