(สพอ.นิคมคำสร้อย)

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัมนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งตรวจรับวัสดุฯ ในโครงการดังกล่าว และชี้แจงข้อราชการในงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งการติดตามงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่น
          ณ บ้านขอนแก่น ม.๒ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 32 times, 1 visits today)