(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางเกสลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ประจำปี ๒๕๖๒

โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตาม ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล การอัปโหลด และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

(Visited 44 times, 1 visits today)