(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. และติดตามความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
      นายลภนพัมน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. และติดตามความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ ระดับอำเภอ
     ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑
(Visited 24 times, 1 visits today)