(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
           นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
         ในส่วน สพอ.นิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยฯ โดยนายโรจกร วรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ปฎิบัติบัติราชการแทนพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย)
(Visited 37 times, 1 visits today)