(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุม “โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ) เป็นตัวแทนของ สพอ.นิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุม “โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 83 times, 1 visits today)