(สพอ.นิคมคำสร้อย) นายสุรชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๒ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุรชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒ สพอ.นิคมคำสร้อย เพื่อติดตามผลการบันทึกข้อมูล จปฐ. ของอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทั้งติดตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลฯ

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 282 times, 1 visits today)