(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมแผนบูรราการตำบล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรนาอุดม ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านภูแผงม้า หมู่ ๑๐ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายนักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.           นางเก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒       นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่า [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านร่มเกล้า (ผัง ๑) หมู่ ๒ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   [...]

อ่านต่อ