(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
        นายโรจกร วรรณศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ ที่กำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายเป็นประธานหรือผู้แทนกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก ๗ อำเภอ ๒๕๘ กองทุน (กองทุนละ ๑ คน) รวม ๒๕๘ คน จะดำเนินการ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑
      ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 32 times, 1 visits today)