(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ณ บ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
            สพอ.นิคมคำสร้อย ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”
โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมนางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว.พช.ปฎิบัติการ) จัดอบรมเป็นวิทยากรตามกระบวนการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลร่มเกล้า ให้มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
         ณ บ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 246 times, 1 visits today)