(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ณ บ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
          สพอ.นิคมคำสร้อย ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดโครงการฯลฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลร่มเกล้า ให้มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
         ซึ่งใน ๒ วันแรกนั้น ทาง สพอ.นิคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายกานต์ ธงศรี นักวิชาการอิสระ (อดีตพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยาย ให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์ พร้อมโมเดลในการพัฒนาฯลฯ ในครั้งนี้ด้วย
         ณ บ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 300 times, 1 visits today)