(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านเรืองเจริญ หมู่ ๑๒ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีระยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
        ณ ศาลาประชาคมบ้านเรืองเจริญ หมู่ ๑๒ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 68 times, 1 visits today)