(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านทรายไหลแล้ง หมู่ ๔ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
ณ ศาลาประชาคมบ้านทรายไหลแล้ง หมู่ ๔ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 41 times, 1 visits today)