(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านร่มเกล้า (ผัง ๓, ๔) หมู่ ๓ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีระยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
ณ ศาลาประชาคมบ้านร่มเกล้า (ผัง ๓, ๔) หมู่ ๓ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 86 times, 1 visits today)