(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบง หมู่ ๔ ตำบลโชคชัย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบง หมู่ ๔ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 82 times, 1 visits today)