(สพอ.นิคมคำสร้อย) การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อพช. มอบหมาย รองอธิบดีฯ นายโชคชัย แก้วป่อง บรรยายแทน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กปร.

(Visited 66 times, 1 visits today)