(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมแผนบูรราการตำบล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรนาอุดม ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
         นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) เข้าร่วมประชุมแผนบูรราการตำบล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุดปฎิบัติการประจำตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรนาอุดม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 37 times, 1 visits today)