(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านภูแผงม้า หมู่ ๑๐ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
ณ ศาลาประชาคมบ้านภูแผงม้า หมู่ ๑๐ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 76 times, 1 visits today)