(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายนักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำสร้อย ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายนักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 41 times, 1 visits today)