(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านร่มเกล้า (ผัง ๑) หมู่ ๒ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
        นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
ณ ศาลาประชาคมบ้านร่มเกล้า (ผัง ๑) หมู่ ๒ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 134 times, 1 visits today)