(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านวงค์พระจันทร์ หมู่ ๑๑ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านสุริโย หมู่ ๖ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าแดง หมู่ ๑๑ ตำบลกกแดง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านอารัญญา หมู่ ๑๒ ตำบลกกแดง

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ทีมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การชำนะหนี้

วันนี้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษารา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะฯ ในการลงพื้นที่ มอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.           สำน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร”

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒              นางเกศลา ทองคำเจร [...]

อ่านต่อ