(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มไผ่ หมู่ ๓ ตำบลกกแดง

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
            นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
            ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มไผ่ หมู่ ๓ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 218 times, 1 visits today)