(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าเตย หมู่ ๓ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
              นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
              ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าเตย หมู่ ๓ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 189 times, 1 visits today)