(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำไหล หมู่ ๕ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
         ณ ศาลาประชาคมบ้านคำไหล หมู่ ๕ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 202 times, 1 visits today)