(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาหลวง หมู่ ๙ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
          ณ ศาลาประชาคมบ้านนาหลวง หมู่ ๙ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 110 times, 1 visits today)