(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยกอก หมู่ ๗ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
               นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายโรจกร วรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
                ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยกอก หมู่ ๗ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 66 times, 1 visits today)