(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองน้ำใส หมู่ ๒ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

               นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายโรจกร วรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
                ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองน้ำใส หมู่ ๒ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 88 times, 1 visits today)