(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านวงค์พระจันทร์ หมู่ ๑๑ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
               นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) ร่วมกับทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
               ณ ศาลาประชาคมบ้านวงค์พระจันทร์ หมู่ ๑๑ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 64 times, 1 visits today)