(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร”

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
             นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) พร้อมกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบ้านหนองนกเขียน และกลุ่มบ้านคำนางโอก ต.ร่มเกล้า เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร” ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท
            โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดในโครงการดังกล่าว
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม และเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
             ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 62 times, 1 visits today)