(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มไผ่ หมู่ ๓ ตำบลกกแดง

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖. [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ให้การต้อนรับและนำคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ นำคณะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๖ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๒         นางเกศลาทองคำเจริญ พัฒ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าเตย หมู่ ๓ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.           [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำไหล หมู่ ๕ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒          นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองน้ำใส หมู่ ๒ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖. [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาหลวง หมู่ ๙ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖. [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยกอก หมู่ ๗ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมรับการนิเทศ จากทีมนิเทศจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ไตรมาส ๑ – ๒)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   [...]

อ่านต่อ