(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur ; CE)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
            นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur ; CE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพ สำหรับการพัฒนาเชิงต่อยอดและเป็นต้นแบบในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน (CE) และเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจโดยการพัฒนาตามโมเดลต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน #เป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกเขียน ม.๔ ต.ร่มเกล้า
           ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหา
(Visited 104 times, 1 visits today)