(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur ; CE) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมกับทาง สพจ.มุกดาหาร ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur ; CE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพ สำหรับการพัฒนาเชิงต่อยอดและเป็นต้นแบบในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน (CE) และเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจโดยการพัฒนาตามโมเดลต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกเขียน ม.๔ ต.ร่มเกล้า
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 144 times, 1 visits today)