(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
                สพอ.นิคมคำสร้อย ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
               โดยประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของงานต่างๆ ตามภารกิจกรมฯ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้ารายละเอียดของงาน เพื่อให้ทันต่อกำหนดการตามภารกิจของกรมฯ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 21 times, 1 visits today)