(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสองเหมือง ม.๔ ต.นากอก

๒๔ มกราคม ๒๕๖๒               นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur ; CE) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า ต.ร่มเกล้า

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดอบรมโครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ” ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยกอก ม.๗ ต.นากอก

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ