(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านคำบง หมู่ ๔ ต.โชคชัย

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบัติการ) พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโชคชัย อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการพัฒนาครัวเรือนและหมู่บ้าน ตามข้อกำหนด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

ณ บ้านคำบง หมู่ ๔ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 59 times, 1 visits today)