(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
       นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบัติการ) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการพัฒนาครัวเรือนและหมู่บ้าน ตามข้อกำหนด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”
      ณ ขอนแก่น หมู่ ๒ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 47 times, 1 visits today)