(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ทรายไหลแล้ง หมู่ ๔ ต.นาอุดม

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบัติการ) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการพัฒนาครัวเรือนและหมู่บ้าน ตามข้อกำหนด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒”
ณ ทรายไหลแล้ง หมู่ ๔ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 52 times, 1 visits today)