(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ ๙ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรัตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ของฝากของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ/เปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ ๙ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรัตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ของฝากของที่ระลึก ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ได้นำกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗ กลุ่มเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
ณ โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

(Visited 38 times, 1 visits today)